VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro nákup služeb a digitálního obsahu
prostřednictvím webů www.vnitrnisvety.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou sepsány v souladu s ustanoveními § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují práva a povinnosti při uzavírání smlouvy s prodávajícím / poskytovatelem služeb a digitálního obsahu:  

Prodávající (poskytovatel služeb a digitálního obsahu):

Michal  Morkes
V dolině 1155/2, Michle, 101 00 Praha 10
IČO 88675009
telefon: +420 775065321
e-mail: eliska@vnitrnisvety.cz
(dále jen „Poskytovatel“)

I. Úvodní ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práv a povinnosti fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu, smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu o poskytování digitálního obsahu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo fyzické či právnické osoby v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen pro tyto subjekty označení: „zákazník“) prostřednictvím webových stránek https://vnitrnisvety.cz/ a dalších internetových služeb a projektů Poskytovatele Michala Morkese. Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo smlouvy o poskytování služeb (které při objednání živých akcí mají charakter smlouvy o využití volného času); princip jejich uzavření je popsán níže. Odchylná ujednání v kupní smlouvě, ve smlouvě o poskytování digitálního obsahu nebo smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelem souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

4. Zákazník při uzavírání smlouvy distančním způsobem nese běžné náklady na internetové připojení na jeho straně, žádné zvláštní podmínky a úhrady nejsou z tohoto titulu Poskytovatelem vyžadovány.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Smluvní vztah (uzavření kupní smlouvy, smlouvy o poskytování digitálního obsahu a/nebo uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelem a jeho zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatele v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelem bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelem se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Webové stránky Poskytovatele obsahují seznam a popis nabízeného zboží, služeb a digitálního obsahu (společně dále jen „produkty“) včetně uvedení ceny jednotlivých produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.

4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webu Poskytovatele, svůj nákup stvrdí příslušným tlačítkem s vyjádřením souhlasu s nákupem a s upozorněním na povinnost platby, nesjednají-li smluvní strany jinak (např. individuální domluvou přes e-mail, komunikaci přes sociální sítě apod.).

5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace, jakož i případné další důležité informace k produktům a platbě.

6. Poskytovatel bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky, obvykle e-mailem, na e-mailovou adresu zákazníka.

7. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatele, jeho spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.

8. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby a produkty, prezentované v rámci jím poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné (například časově omezené kurzy apod.).

III. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup k produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.

2. V rámci objednávkového formuláře je uvedena cena služby či produktu a způsob a forma jejich úhrady. V případě hrazení ceny na základě faktury či proforma faktury se stanovuje lhůta splatnosti v délce trvání 10 dnů. Poskytovatel je oprávněna lhůtu splatnosti měnit s tím, že zákazník tuto informaci obdrží nejpozději v potvrzení své objednávky.

3. Daňový doklad – fakturu Poskytovatel zašle v elektronické podobě na e-mailovou adresu zákazníka.

4. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, jedná se o podstatné porušení smluvních povinností zákazníka a Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, s tím, že se smlouva se od počátku ruší.

5. Způsob platby si zákazník vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém zákazníka na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je zákazník informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

6. Způsoby platby mohou být napojeny na platební bránu externího dodavatele, který poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb.

7. Poskytovatel umožňuje úhradu některých svých produktů po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede. Poskytovatel si v případě digitálního obsahu a/nebo některých služeb vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části těchto produktů, k nimž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny produktu, nebude další část či části produktu nadále zákazníkovi zpřístupněny.

8. V případě, umožní-li Poskytovatel úhradu některých svých produktů ve splátkách, je zákazník povinen uhradit celou cenu sjednaného produktu (vč. případného navýšení ceny z titulu poskytnutých splátek), a to i v případě, pokud se sám z důvodů okolností na své straně rozhodne produkt v celém rozsahu nevyužít či využití produktu sám ukončí předčasně. Jestliže zákazník přestane hradit sjednané splátky, je Poskytovatel oprávněn odepřít mu přístup k produktu zakoupenému na splátky (a to včetně bonusů, které se k zakoupenému produktu vztahovaly), a to až do úhrady celé sjednané ceny produktu. V souladu s ustanoveními občanského zákoníku se v případě prodlení, byť s jednotlivou splátkou, se stává splatnou cena celého produktu a Poskytovatel je oprávněn žádat ji k úhradě.

9. Poskytovatel přijímá úhradu svých produktů v českých korunách. V případě, provede-li zákazník úhradu za produkty v EUR, budou uhrazené prostředky přepočítány a připsány na účet Poskytovatele v českých korunách dle aktuálních podmínek a kurzu banky Poskytovatele. 

IV. Dodací podmínky pro produkty

1. Služby a digitální obsah  

(i) On-line produkty

Při koupi on-line produktu (typu online kurzy, záznam online kongresu apod.) může být Poskytovatelem zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webu a budou mu vygenerovány, a na e-mail, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k takovémuto uživatelskému účtu. V případě, bude-li online produkt šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz či záznam dostupný, či bude šířen e-mailem či jinou, Poskytovatelem vyhrazenou formou.

(ii) Materiály ke stažení či zhlédnutí

V případě produktů, které se stahují z webového prostředí (audionahrávky – tedy například audiokniha, meditace, a dále textové e-booky a další pdf materiály, příp. záznamy videa typu workshop apod.), zašle Poskytovatel zákazníkům odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout či zhlédnout. Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takovéhoto produktu či splnění jiných podmínek stanovených Poskytovatelem (např. zadání osobních údajů do formuláře apod.). 

(iii) Individuální služby osobního charakteru

Mezi tyto služby se řadí individuální konzultace, energetická služba Channeling a podobně. Je-li to s ohledem na typ služby možné, Poskytovatel sjedná se zákazníkem či prostřednictvím rezervačního systému stanoví k výběru zákazníka termíny pro tento typ produktů. Před konáním online či živého setkání (a to i v případě, jsou-li součástí jiných služeb či produktů či součástí balíčku), je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá a Poskytovateli vzniká nárok na úhradu celé ceny, a to z důvodů závazné rezervace termínu pro zákazníka. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvána hromadná online či osobní setkání; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena, je ovšem možné za sebe poslat náhradníka, jinak termín bez náhrady propadá.

(iv) Skupinové online akce (online mastermind apod.)

Online skupinová setkávání (online mistermind apod.) pro skupinu účastníků online budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webu. V případě skupinových online akcí není možné požádat o změnu termínu z důvodů na straně zákazníka a v případě neúčasti uhrazená cena či její část propadá. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit online skupinovou akci (celou či její část jako např. jednu lekci nebo setkání) při nižším počtu přihlášených zákazníků či zásahu vyšší moci. V takovém případě bude Poskytovatel zákazníky včas informovat, jakož i o přijatém řešení (změna termínu, vrácení ceny apod.). 

(vi) Živé skupinové akce, pobyty a výcviky

Skupinové živé akce pro skupinu účastníků (jedná se zejména o živá setkání, semináře, pobyty apod.) budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webu. Není-li v popisu této služby na webu uvedeno jinak, v případě zrušení termínu živé skupinové akce z důvodů na straně zákazníka v době 14 a méně dnů před jejím konáním poskytovateli vzniká nárok na úhradu 100% stanovené ceny. Na pozdější omluvy nemůže Poskytovatel vzít zřetel a poskytovateli vzniká nárok na úhradu plné ceny zrušené služby (jako kompenzace za rezervovaný čas pro zákazníka). Poskytovatel však informuje zákazníka, že storno podmínky jednotlivých služeb se mohou lišit a vždy je třeba sledovat popis storno podmínek konkrétní služby na webu či v instrukcích zaslaných poskytovatelem zákazníkovi. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit online skupinovou akci při nižším počtu přihlášených zákazníků či zásahu vyšší moci. V takovém případě bude Poskytovatel zákazníky včas informovat, jakož i o přijatém řešení (změna termínu, vrácení ceny apod.). 

2. Zboží

i) Přechod vlastnictví ke zboží přechází až po úplné úhradě kupní ceny, do té doby se sjednává výhrada přechodu vlastnictví a zboží do úplně úhrady kupní ceny zůstává vlastnictvím Poskytovatele. V případě zboží zhotovovaného na zakázku (a to i v případě, že je toto plnění součástí jiné služby) je zákazník povinen k úhradě sjednané ceny daného produktu v okamžiku potvrzení objednávky, a to z důvodu rezervace času a zahájení výroby zboží pro zákazníka na míru dle jeho požadavků.

ii) Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Zákazník je povinen také uhradit dopravu zboží. O výši ceny dopravy a případně dalších nákladů spojených s balením a dodáním zboží Poskytovatel informuje prostřednictvím svých stránek či objednávkového formuláře.

iii) Poskytovatel může umožnit volbu dopravy zboží, případně stanoví jediného dopravce zboží. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

iv) Je-li Poskytovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.

v) V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

vi) Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

3. Balíčky produktů

Poskytovatel výslovně stanovuje a upozorňuje zákazníky, že některé jeho služby sestávají z kombinace digitálního obsahu, osobních služeb a zboží (či kombinace některých z těchto produktů). V popisu produktu je vždy uvedeno, co je jeho součástí. V případě zakoupení takové balíčku či jinak zvlášť sestaveného č zvýhodněného produktu (sestávajícího z různé kombinace zboží a/nebo služeb a/nebo digitálního obsahu) se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti balíčku nevrací; cena je stanovená za balíček, nikoliv za jeho (vyčerpané) části. Poskytovatel je rovněž oprávněn stanovit lhůtu či období, kdy je možné produkty zahrnuté v balíčku čerpat. Po zmeškání termínu či lhůty právo dočerpat produkty z balíčku či žádat náhradní plnění bez náhrady propadá.

4. Společná pravidla

i) V případě, že Poskytovatel pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé

ii) Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu, workshopu vč. účasti ve skupinách na sociálních sítích či z online skupinových setkání, webinářů, živých akcí apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci se jedná o podstatné porušení smluvních povinností zákazníkem a Poskytovateli vzniká právo odstoupit od smlouvy a odepřít takovému zákazníkovi další poskytování produktů a služeb. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

iii) V případě online skupinových akcí si Poskytovatel vyhrazuje právo zrušit takovou akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě vrátí zákazníkům uhrazenou cenu a nedomluví-li se se zákazníkem jinak, platba bude poskytnuta stejným způsobem, jakým byla přijata. Zákazníkům však nevzniká právo na jakékoliv další odškodnění z titulu nekonání akce. 

iv) Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytovat produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení ceny za daný produkt zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatele, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatel oprávněn dobu poskytované služby prodloužit.

v) Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi Poskytovatelem a zákazníkem, pokud Poskytovatel poskytne digitální obsah za osobní údaje namísto odměny, tzv. „magnet“ (a Poskytovatel poskytnuté osobní údaje zpracovává i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností).

vi) Poskytovatel zpřístupní zákazníkovi zakoupený digitální obsah v nejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy o poskytování digitálního obsahu se zákazníkem. Nebude-li v popisu produktu stanoveno jinak, Poskytovatel neposkytuje aktualizace zakoupeného digitálního obsahu, s výjimkou aktualizací, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah bez vad po celou dobu trvání smlouvy.  

vii) Digitální obsah dodávaný Poskytovatelem je ve zcela standardních, běžně dostupných formátech (v případě materiálů ke stažení obvykle ve formě pdf, nahrávky ve formě mp3 či mp4, videa jsou šířena obvykle prostřednictvím platformy youtube či obdobné, pro online setkání Poskytovatel využívá Zoom nebo Google Meets či jiné obdobné platformy. Pro užití digitálního obsahu postačuje zákazníkům standardní vybavení (hardware s připojením na internet podporující uvedené technologie; formáty digitálního obsahu poskytované Poskytovatelem nevyžadují pořízení zvláštního hardwarového či softwarového vybavení). 

viii) Zákazník je prostřednictvím těchto podmínek předem v rámci smluvního vztahu s Poskytovatelem  upozorněn (pokud svůj souhlas předem výslovně neodepře, na což má právo), že v případě, bude-li součástí zakoupené služby či produktu skupinová online lekce či online workshop, probíhající prostřednictvím digitální platformy (Zoom apod.), může Poskytovatel z takovéto lekce či workshopu pořídit záznam a ten použít pro své další účely vč. jeho šíření prostřednictvím sítě internet či emailu v rámci svých podnikatelských aktivit. Na takový případ bude vždy zákazník předem upozorněn.

ix) Zákazník bere na vědomí, že skutečnosti, které se prostřednictvím služeb Poskytovatele dozvěděl o produktech, službách a dalších obchodních záležitostech Poskytovatele a třetích osob (dalších zákazníků Poskytovatele v rámci mastermind či kurzů a podobně), které nejsou běžně známé a dostupné, podléhají povinnosti mlčenlivosti a zákazník není oprávněn je jakkoli šířit.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník je oprávněn od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem odstoupit, stanoví-li tak uzavřená smlouva, tyto obchodní podmínky nebo příslušná ustanovení občanského zákoníku. Obecně má zákazník v postavení spotřebitele u smluv uzavřených distančním způsobem dle § 1829 NOZ právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Toto právo je u zákazníka v postavení podnikatele vyloučeno.

2. Upozornění na výjimku odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku u digitálního obsahu pro spotřebitele: není-li u konkrétní produktu typu digitální obsah stanoveno jinak, Poskytovatel informuje zákazníka prostřednictvím svých stránek a zákazník výslovně uděluje prostřednictvím možností na stránkách Poskytovatele souhlas, že je mu digitální obsah zpřístupněn bezodkladně po zaplacení kupní ceny. V takovém případě pak zákazník ztrácí právo na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě od uzavření smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u digitálního obsahu nabízených prostřednictvím stránek či dalších internetových služeb Poskytovatele vyloučena možnost odstoupit v uvedené lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Uvedené ujednání se uplatní i v případě, sestává-li produkt z balíčku digitálního obsahu a dalších služeb či zboží a digitální obsah je zpřístupněn před uplynutím 14denní lhůty. Toto právo je u zákazníka v postavení podnikatele vyloučeno.

3. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku odstoupit v případě, nedodá-li Poskytovatel digitální produkt bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem (pokud není výslovně v popisu produktu stanoveno pozdější datum dodání).  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že poskytovatel digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů a dalších případů, kdy je stanoveno pozdější datum dodání plnění. 

4. Zákazník v postavení spotřebitele není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě zboží, které má být vyrobeno podle požadavků zákazníka nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám.

5. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

6. Je-li společně s jakýmkoliv produktem poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím Poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

7. Odstoupení zákazník může zaslat Poskytovateli e-mailem na adresu eliska@vnitrnisvety.cz nebo písemně na adresu jeho místa podnikání, které je uvedeno v těchto obchodních podmínkách v jejich úvodu. Odstoupení od smlouvy postačuje prokazatelně odeslat Poskytovateli i poslední den 14denní lhůty od uzavření smlouvy. V případě řádně učiněného odstoupení od smlouvy Poskytovatel vrátí přijaté peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů od přijetí odstoupení.

8. Poskytovatel je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek či smlouvy zákazníkem, zejména z důvodů urážejícího a podobného jednání zákazníka apod. a dále ve lhůtě do převzetí zboží zákazníkem. Odstoupení Poskytovatele bude vždy zdůvodněno ze zákonem stanovených nebo v těchto podmínkách uvedených důvodů. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.   

VI. Odpovědnost za vady a reklamace  

1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva vznikající z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li produkt vadu či jiný rozpor s jeho objednávkou. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ust. § 1914 – 1925 občanského zákoníku. U služeb pak také § 2099 až 2112 občanského zákoníku a pro zákazníky, kteří jsou v postavení spotřebitele, pak také § 2158 až 2160 občanského zákoníku, kdy se v souvislosti s ust. § 2615 použijí u služeb přiměřeně uvedená ustanovení jako u kupní smlouvy. U digitálního obsahu pak ustanoveními § 2389a – 2389s občanského zákoníku a pro zákazníky v postavení spotřebitele pak také ustanoveními i § 2389g až 2389s občanského zákoníku.

2. Poskytovatel odpovídá za to, že produkt při převzetí nevykazuje vady. S ohledem na osobní charakter některých služeb energetického charakteru (Channeling apod.) je možné vytknout vadu jen z důvodu, že by poskytnutá služba neodpovídala popisu služby na stránkách Poskytovatele. Vadu je povinen zákazník uplatnit u Poskytovatele emailem bezodkladně po jejím zjištění na e-mailovou adresu eliska@vnitrnisvety.cz. Vadu lze zákazníkem v postavení podnikatele vytknout při převzetí plnění. Vadu lze zákazníkem v postavení spotřebitele vytknout v maximální zákonné objektivní reklamační lhůtě šesti měsíců od převzetí předmětu plnění, u spotřebního zboží činí tato reklamační lhůta 24 měsíců od převzetí předmětu plnění. Vadu krytou zárukou lze vytknout nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby, pokud je záruční doba delší než šest měsíců, u spotřebního zboží je právě 24 měsíců, nestanoví-li ji výslovně Poskytovatel delší.

3. Zákazník může požadovat odstranění vady, přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Volbu vyřešení reklamace provede zákazník. Zákazník však není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

4. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou produktu bez vady a vadného produktu, který byl zákazníkovi poskytnut. Má-li být produkt poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně.

5. Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

6. Stanovuje se lhůta 30 dnů pro vyřešení nároků zákazníka z titulu odpovědnost za vady, s tím, že Poskytovatel je povinen zákazníka do konce této lhůty vyrozumět o výsledku reklamačního řízení a v případě, není-li možné v této lhůtě nároky zákazníka vyřešit, je třeba mu o tom předem poskytnout informaci a ve lhůtě 30 dnů jej o průběhu reklamačního řízení informovat.  

VII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel poskytuje produkty v rozsahu a způsobem uvedených v jejich popisu na webových stránkách. Poskytovatel neodpovídá za to, že po využití jím poskytované služby či produktu získá zákazník automaticky osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.

2. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy je příslušná: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

4. Jakékoli hodnocení produktů nebo poskytovatele (recenze), které je uvedeno na webových stránkách, pochází od osoby, které byl digitální obsah skutečně zpřístupněn nebo která využila službu. Ověřovací proces probíhá tak, že recenze pocházejí z uzavřených facebookových skupin, kam mají přístup pouze zákazníci, případně jde o recenze zaslané zákazníky na e-mail poskytovatele, případně o další ověřené recenze ze zpráv či sociálních sítí poskytovatele.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

6. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatele.

7. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 30. 3. 2024, kdy byly zveřejněny na stránkách https://vnitrnisvety.cz/.

Michal Morkes